Disclaimer & Algemene Voorwaarden & Privacy

1. DISCLAIMER

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, inLand, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

 

1.1. WIE ZIJN WIJ? 

De website https://inland.be is een initiatief van:

Nies BV

Beekstraat 18

9800 Deinze

België

Ondernemingsnummer BTW-BE 0871270331 

E-mail: info@inland.be

Telefoon: +32 (0)477 51 19 52

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

 

1.2. ONZE WEBSITE

1.2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

 

1.2.2 Inhoud op onze websites 

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

 

1.2.3. Wat wij van jou als Gebruiker verwachten 

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij inLand vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

 

1.3. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

 

1.4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde inLand en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. inLand hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

 

1.5. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende Privacy Statement te consulteren via onze website.

 

1.6. ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van inLand, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

 

2. VERKOOPSVOORWAARDEN

De huidige verkoopsvoorwaarden (hierna de “Verkoopsvoorwaarden”) zijn te vinden op de website www.inland.be 

De Website is een initiatief van:

Nies BV

Beekstraat 18

9800 Deinze

België

Ondernemingsnummer BTW-BE 0871270331 

E-mail: info@inland.be

Telefoon: +32 (0)477 51 19 52

IBAN: BE48 7370 1385 9727

BIC: KREDBEBB

 

2.1. DEFINITIES EN TOEPASSING VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

“Consument”: iedere Koper die een natuurlijke persoon is en die uitsluitend handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

“Koper”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met inLand in een contractuele relatie staat of komt te staan, ongeacht de aard van deze contractuele relatie.

“Product” of “Producten”: alle goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoopovereenkomst zoals bepaald onder (v).

“Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen”: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

“Verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van Producten over te dragen aan de Koper, en waarbij de Koper zich er op zijn beurt toe verbindt de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen inLand en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, vanaf gebruik van de Website.

Er kan enkel worden afgeweken van de huidige Verkoopsvoorwaarden mits een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen de Koper en inLand en schriftelijk wordt vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. 

Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing.

inLand behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

De Verkoopsvoorwaarden vormen samen met de Disclaimer en de Privacy Verklaring de algemene voorwaarden van inLand (de “Algemene Voorwaarden”). De Algemene Voorwaarden kan men consulteren in het Nederlands.

 

2.2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

inLand besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, o.a. door middel van de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers en foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product, zoals kleur, formaat, gewicht en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van inLand ten aanzien van de Koper. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt.

inLand heeft de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van inLand moet hij hiervoor een productbestelling plaatsen via de online ordermethode. Deze productbestelling is bindend tegenover de Koper. inLand zal uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de productbestelling contact opnemen ter bevestiging  via e-mail naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging van de productbestelling wordt beschouwd als het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. 

De Koper verbindt zich ertoe de producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

inLand kan ten allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de productbestelling weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal inLand de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien inLand de productbestelling weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Verkoopovereenkomst. De Koper heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Verkoopovereenkomst tot stand doen komen. inLand kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de Verkoopovereenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

2.3. PRIJZEN 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van de online bestelmethode. De Koper is de prijs verschuldigd die inLand in haar bevestiging conform artikel 2 van de huidige Verkoopsvoorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst door inLand worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

inLand heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van de bestelling van de Koper. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de wettelijke BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend. 

 

2.4. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waarop de productbestelling door de Koper wordt geplaatst. inLand accepteert volgende betaalmethoden:

  • Bancontact/Mister Cash
  • Bankoverschrijving 

inLand kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. 

inLand neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van alle online transacties van de Koper te garanderen. inLand garandeert deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. De beveiligde systemen van Mollie en Ingenico staan in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien. 

Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt inLand een betalingstermijn van zeven (7) dagen na facturatiedatum

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (1ste semester 2017: 8,0%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra inLand de eerste ingebrekestelling heeft verstuurd, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling, waaronder inbegrepen de kosten voor het inschakelen van een raadsman.

inLand stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. inLand behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

2.5. LEVERING VAN DE PRODUCTEN

2.5.1. Leveringstermijn

inLand streeft ernaar iedere bestelling spoedig te verwerken. De bestelling is evenwel afhankelijk van de beschikbare voorraden. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de productbestelling. 

Wanneer inLand er niet in slaagt om de Producten op het met de Koper overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer inLand niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal inLand spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De leveringstermijn wordt op dat ogenblik geschorst, en begint weer te lopen vanaf het ogenblik dat de producten weer in voorraad zijn.

 

2.5.2. Verantwoordelijkheid voor de levering

inLand biedt de Koper momenteel enkele wijzen van levering aan, namelijk: zelf afhalen, een pakjesdienst voor kleine producten en materialen, of een externe transporteur voor grotere producten en materialen. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de partij verantwoordelijk voor de levering. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

inLand neemt geen verantwoordelijkheid voor een levering die te laat bij de Koper toekomt of voor een bestelling die verloren raakt, indien dit het gevolg is van handelingen van de partij verantwoordelijk voor de levering, handelingen van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de Producten één keer aan de Koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door de Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

 

2.5.3. Overdracht van risico

inLand draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging, een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 

2.6. GARANTIE VOOR GEBREKEN EN KLACHTINDIENING

2.6.1 Toepassingsvoorwaarden

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikels 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij of zij een gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften. Indien de Koper een Consument betreft, geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. De garantie doet geen afbreuk aan het herroepingsrecht, zoals bepaald in artikel 7 van de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De garantie is niet van toepassing op:

  • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken; 
  • schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen.

De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van inLand of de producent.

 

2.6.2. Klachtindiening

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Koper moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan inLand, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige Producten moeten terug verzonden worden naar inLand, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. inLand raadt aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie. Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de Producten terug te sturen.

 

2.6.3. Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal inLand deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. inLand is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

 

2.7. HERROEPINGSRECHT

2.7.1. Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. inLand hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat ze haar dienstverlening kan verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal inLand de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. inLand betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen:

  • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht).

 

2.7.2. Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan inLand meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

  • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de Consument;
  • Handtekening van de Consument.

De Consument moet de desbetreffende producten op hetzelfde moment terugsturen naar inLand en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de levering. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft inLand het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. inLand is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling. 

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. inLand verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

 

2.8. OVERMACHT

Indien inLand door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is inLand niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. inLand is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

2.9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnamen blijven behouden bij inLand. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

 

2.10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via de Website.

 

2.11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van inLand, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

 

2.12. BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENREGELING

In overeenkomst met Boek XVI Wetboek Economisch Recht hebben de partijen ook de mogelijkheid om een geschil aangaande de Verkoopsvoorwaarden op een minnelijke manier te regelen en/of voor te leggen aan de Consumentenombudsdienst. Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

 

3. PRIVACY BELEID

3.1. ALGEMEEN

inLand respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. inLand zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

3.2. GEBRUIK VAN GEGEVENS

inLand gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. 

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. 

Om het winkelen bij inLand zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 

In uw inLand account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

3.3. COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. inLand gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

 

3.4. OVERIGE

inLand verkoopt uw gegevens niet. inLand zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij inLand. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.